Juhász-Fekete Zsuzsi

ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről

Fekete Zsófia egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 43241402, székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/B 7/3 adószám: 67079092-1-41; e-mail cím: hello@jfzs.hu; telefon: 0620/2405059) mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató,

másrészről

Szolgáltató 1. pontban jelzett weboldalán (továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó,
a továbbiakban együttesen: szerződő felek között.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely az 1. pontban megjelölt weboldalon keresztül történik.

az alábbiak szerint:

  1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Fekete Zsófia egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/B 7/3.
A szolgáltató levelezési címe: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/B 7/3.
A panaszügyintézés helye: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/B 7/3

A szolgáltató nyilvántartási száma: 43241402
Adószáma: 67079092-1-41
Képviselő: Fekete Zsófia ügyvezető
Telefonszám: +36 20 240 5059
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: hello@jfzs.hu
Weboldal: https://jfzs.hu
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Tárhely szolgáltató neve: Amazon Web Services, Inc.

Tárhely szolgáltató székhelye: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109

Tárhely szolgáltató telefonszám: +1-206-266-4064

Tárhely szolgáltató email címe: abuse@amazonaws.com

Tárhely szolgáltató weboldala: https://aws.amazon.com/

2. Hatály és alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2020. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.3. A Szolgáltató kizárólag cselekvőképes természetes személyekkel köt szerződést. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud. Korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást. A weboldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. A szerződés tárgya

3.1. Szolgáltató tulajdonát képezi a www.jfzs.hu weboldal, amelyen keresztül egészséges emberek számára do-in foglalkozásokat (a továbbiakban: szolgáltatás) tart, elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó do-in mozgásgyakorlatokat tanuljon és sajátítson el, megbízható do-in gyakorlatvezetőtől. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak.

3.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az 1. pontban meghatározott weboldalon olvasható cikkekben, blogbejegyzésekben leírt do-innal kapcsolatos pozitív tapasztalatok nem tekinthetők bizonyítékoknak, mivel minden ember szervezete más, és másképpen reagálhat egy-egy do-in gyakorlatra. Az emberi szervezetre gyakorolt kedvező hatás nem azonosítható gyógyhatással. A do-in gyakorlatokat ezen a weboldalon keresztül kizárólag egészséges emberek vehetik igénybe.

3.3. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt weboldal használatával, illetve a weboldalon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott webolalon feltüntetett mindenkori – ÁSZF-ben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik.

4. A szolgáltatás tartalma

4.1. Szolgáltató a 3.1. pontban rögzített szolgáltatás keretében Felhasználók részére különböző do-in csomagok igénybe vételének lehetőségével do-in mozgásgyakorlatokat mutat és tanít, melynek pontos, személyre szabott feltételeit az e-mailben vagy szóban kötött megállapodás tartalmazza. Ez a megállapodás aláírás nélkül is szerződésnek minősül.

4.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy sem az online, sem a személyes szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak. A szolgáltatást kizárólag egészséges, cselekvőképes természetes személyek vehetik igénybe. Egészségügyi problémák esetén a Szolgáltató megfelelő egészségügyi szakember, orvos, gyógytornász, működési engedéllyel rendelkező természetgyógyász igénybevételét javasolja.

5. A szolgáltatás igénybe vétele

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik:

5.1. A Felhasználó az 1. pontban megjelölt weboldalon található elérhetőségek valamelyikén megkeresi Szolgáltatót. Ennek során a Szolgáltató és a Felhasználó megállapodnak az együttműködés pontos kereteiről, (a weboldalon feltüntetett igénybe venni kívánt szolgáltatás típusáról, a weboldalon feltüntetett aktuális szolgáltatási díjról, fizetés módjáról, időpontról).

5.2.Online szolgáltatás választás esetén a fizetés előre utalással történik, személyes találkozás esetén lehetséges készpénzben fizetni. A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a számla kiállításához szükséges adatokat (pl. postacím) bekérni. A szolgáltatás igénybevétele jelenleg csak magyarországi számlázási címmel lehetséges.

5.3. Az online szolgáltatás igénybevétele a Felhasználó által kiválasztott és a Szolgáltatóval leegyeztetett időpontban Skype/Zoom/Facebook Messenger/ Google Hangouts video hívás igénybe vételével történhet.

5.4. A szolgáltatás foglalásra a kívánt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség.

5.5. Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért a Felhasználó felel, azokért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

5.56 A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

5. A szolgáltatás díjai

5.1. Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a weboldalon található.

5.2. Felhasználó a díjköteles szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni. 

5.3. A szolgáltatás igénybe vétele esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az időpontfoglalás után a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. A szolgáltatási díj teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

6. Díjfizetési módok

6.1. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet:

6.2. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött online szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére elérhetővé válik.

7. Felelősségek

7.1. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

7.2. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

7.3. Szolgáltató nem felel a Felhasználó által megadott (ide értve a Felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

 

8. Szerzői jogok

8.1. Miután a https://jfzs.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://jfzs.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

8.2. A https://jfzs.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

8.3. Tilos a https://jfzs.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://jfzs.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

8.4. A https://jfzs.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

9. Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

9.1. Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kereskedelmi és / vagy üzleti célból nem használhatja. Így különösen (de nem kizárólagosan) nem tehet közzé és nem továbbíthat reklámokat, más weboldalak hirdetéseit, nem gyűjtheti kereskedelmi célból, illetve jogellenesen más felhasználók adatait.

9.2. Kijelenti továbbá, hogy más személy adatait sajátjaként a jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem használja, nem szolgáltatja ki; jogvédelem alatt álló adatot, információt, fényképet, egyéb terméket, szolgáltatást az arra vonatkozó engedély nélkül nem használ fel.

9.3.. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, nem továbbíthat semminemű, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt.

9.4. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást.

9.5. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az ÁSZF-t sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.

10. Adatvédelmi rendelkezések

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://jfzs.hu/adatvedelmi-tajekoztato

11. Panaszkezelés

11.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát, fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefon: +36 20 240 5059
E-mail: hello@jfzs.hu
Postai cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/B 7/3.

11.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

11.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a fogyasztó neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

11.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.5. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

11.6. A Felhasználó a panaszának Szolgáltató általi elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.6.1. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

11.6.2. A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

11.6.3. Felhasználó panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

11.7. Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.9. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.10. Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
• az eljáró bíróságot;
• a Feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

13. Felmondási jog

13.1. A szolgáltatás díjmentes lemondására a kívánt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Ebben az esetben, ha a szolgáltatási díj megfizetése a Felhasználó részéről már megtörtént, Szolgáltató a kifizetett szolgáltatási díjat maradéktalanul visszaszolgáltatja a Felhasználónak. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző 24 órával kerül sor, Felhasználó a weboldalon feltüntetett szolgáltatási díj 50%-át köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben az online szolgáltatást nem veszi igénybe. Ez alól kivételt képeznek a vis maior esetek (baleset, váratlan betegség).

13.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Ha az ÁSZF valamely pontja érvénytelen, úgy a jelen ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és az érvénytelen rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

14.2. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

14.3. Felhasználó kijelenti, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen elolvasta az ÁSZF-et, és a megrendelése véglegesítésével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

14.4. Ha a Felhasználónak jelen ÁSZF tartalmával, a weboldal használatával, az egyes szolgáltatásokkal, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel, az 1. pontban megadott elérhetőségek egyikén felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Budapest, 2020. május 1.